آشنایی با دکتر حسین صانعیان

جناب آقای دکتر حسین صانعیان در سال ۱۳۴۸ در اصفهان دیده به جهان گشوده اند. ایشان در سال ۱۳۶۶ وارد دانشگاه علوم پزشکی تهران شدند و در ادامه از مهر ماه سال ۱۳۷۸ رشته تخصصی بیماریهای کودکان را در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شروع نمودند ایشان در مهرماه سال ۱۳۸۲ دانشنامه فوق تخصصی خود در رشته ی گوارش اطفال را آغاز نمودند و در شهریور ماه سال ۱۳۸۴  به دوره فوق تخصص پایان دادند. ایشان بیش از ۱۰ سال است که در جایگاه هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشغول پرورش متخصصین کشورمان بوده و همزمان برای کمک به اطفال در مطب خود مشغول ویزیت تخصصی مراجعین می باشند.